IHP Expert GmbH ги нуди услужните дејности советување и преводи                                                       Импресум  |   ОУП  |   Контакт
                 
Импресум |  ОУР |  Контакт  |  Раб.места | Заштита на податоци
Почетна -> Преведување-> Толкување

Толкување

ТолкувањеДоколку сакате на вашите странски гости или на вас самите да го понудите конфортот на мајчиниот јазаик, ние со задоволство толкуваме за вас на хрватски, босански, црногорски или германски. По потреба и на македонски и словенски. Ние се грижиме за тоа да не биде толкувана само стручната содржина, туку ги доловуваме и стилските и реторичките финеси на слушателот на неговиот јазик.

Ние со задоволство ве советуваме и при изборот на начинот на толкувањето кое најдобро ќе послужи во остварувањњето на целта. Во предвид земаме и краткорочни побарувања на услуги.

Ние за вас толкуваме:

 • разговорен толкувач при советодавни разговори, интервјуа, телефонски разговори, ртазговори помеѓу адвокат и клиент, при договарање на трговски или други видови на договори итн.
  Дипломатски, економски или политички договарања се најчестите полиња на работа на еден толкувач.
   
 • Како придружен толкувач и толклувач за Community Interpreting при прашања поврзани со службите, адвокати или нотари, во областа на социјалните прашања ио здравството, водење, посети и на вцашитѕе посетители. Толкувачот за Community Interpreting  мора да поседува една одредена доза на познавање на луѓето, како и спретност во преговарањето.
  Тој мора да биде во состојба да покаже умешност во дебатирање и да стане еден виод на лице иод доверба.
   
 • Како консекутивен толкувач при пренесување на говори или слични усни изразувања во иунтервал од пет до петнаесет мионути или реченица по реченица на подиумска дискусија, пресконференции, на приеми, приредби или средби како што се застапување на држава, економија или опѓштество, при склучување на бракови и други официјални настани.
  Таа техника е посебно погодна за настани со ограничен број на посетители за кои толкувачот тртеба да преведува на еден јазик.
   
 • Како симултан толкувач во кабина на од ваша страна организираните конференции, конгреси, економски средби и слични настани. Оваа техника се применува кога се работи со повеќе од два јазици. За секој јазик работат најмалку двајца конференциски толкувачи во една кабина заедно.

 

Се радуваме на ваше прашање!

Јазици:

 • Албански
 • Англиски
 • Босански
 • Црногорски
 • Германски
 • Хрватски
 • Италијански
 • Македонски
 • Руски
 • Словенски
 • Српски
 • Украински
     Импресум |  ОУП |  Контакт  |  Jobs | Заштита на податоци