IHP Expert GmbH bietet Beratungs- und Übersetzungsdienste                                                       Kolofon  |   SPP  |   Kontakt
                 
Kolofon   |   SPP  |   Kontakt   |   Zaposlitev  |  Varstvo podatkov
Prednja stran -> Svetovanje -> Poslovanje v Nemčiji

Poslovanje v Nemčiji

(Ustanovitev podjetja v Nemčiji, Ustanovitev družbe, Čezmejno poslovanje, Pošiljanje delavcev na delo v EU, Napoteni delavci v Nemčiji, Delo prek odredov v Nemčiji, Oprostitev davka "Freistellung", SOKA-Bau, Zahteve za dovoljenje "Ausnahmebewilligung", ...)

IHP Expert vam podrobno in strokovno svetuje pri vstopu na nemško tržišče in uspešnem poslovanju na njem.

Za tuja podjetja se v Nemčiji načeloma uporabljajo nemški predpisi, ki opredeljujejo pogoje in način poslovanja ter pravice in zaščito delavcev na delu v Nemčiji.
Če tuje podjetje v Nemčiji opravlja dejavnost, za katero je po nemških predpisih predvidena licenca oziroma dovoljenje (npr. dajanje delavcev v najem, obrtne dejavnosti, kot so elektroinštalacije, natančna mehanika, hidroizolacije, ali izvajanje zdravstvenih storitev, davčno in pravno svetovanje itd.), mora pred začetkom izvajanja te dejavnosti pridobiti licenco oziroma dovoljenje pristojnega urada.
Tuje podjetje lahko v Nemčiji odpre poslovno enoto ali ustanovi hčerinsko družbo – samostojno pravno osebo.

Čezmejno poslovanje v EU in izven EU

Podjetja, ustanovljena izven EU, pri poslovanju v Nemčiji nimajo istega statusa kot podjetja, ki so ustanovljena v EU. Družbe, ki so ustanovljene v eni zmed držav članic Evropske unije, imajo dostop do trga blaga, delovne sile in storitev v Nemčiji pod istimi pogoji, kot veljajo za nemške družbe. Za ostala podjetja je dostop do trga blaga, delovne sile in storitev otežen. Pripravljena morajo biti na težje okoliščine, na primer carinske dajatve na blago, ki izvira oziroma je proizvedeno izven EU.

Poleg tega veljajo za podjetja iz Evropske unije enostavnejši postopki in ugodnejši pogoji za pridobitev licenc oziroma dovoljenja za gospodarske dejavnosti, ki so regulirane na nemškem tržišču, če te dejavnosti izvajajo tudi v matični državi in/ali drugih evropskih državah.

Tako lahko evropska podjetja pošiljajo delavce na opravljanje dela tudi brez dovoljenja nemške agencije za delo po evropskih in nemških predpisih o napotitvi delavcev. Srbska, bosansko-hercegovska, makedonska in turška podjetja lahko napotijo delojemalce, da opravljajo dela oziroma delajo v okviru tako imenovanega detašmaja samo po predhodnem soglasju nemške agencije za delo in v skladu s sklenjenimi bilateralnimi sporazumi o izvajanju dela v Nemčiji. Družbe iz drugih držav načeloma nimajo pravice do odpošiljanja delavcev na izvajanje del brez predhodnega bilateralnega sporazuma.

Evropska podjetja lahko tudi brez ustanovitve stalne poslovne enote začasno in občasno nudijo čezmejne storitve. Druga tuja podjetja pa morajo, če želijo nuditi storitve v Nemčiji, odpreti vsaj nesamostojno poslovno enoto.

Hkrati pa lahko evropska podjetja dajejo svoje delavce v najem drugim družbam v Nemčiji, če imajo za to dovoljenje, ki jim ga izda nemška agencija za delo. Ostala podjetja te možnosti nimajo.

Kadrovska vprašanja
Iščete nove kadre za svoje podjetje? IHP Expert vam pomaga pri oblikovanju in objavi razpisa za delovno mesto, pri zbiranju in preverjanju razpisne dokumentacije, pri dogovarjanju za termin z zainteresiranimi kandidati in organizaciji razgovora za delo.

Za naše stranke iščemo usposobljene delavce tehnične smeri. Z zaupanjem nas kontaktirajte. >> Kontakt

Ustanovitev družbe

Svetovanje za podjetjaTuji državljani, ki želijo ustanoviti družbo v tujini, morajo spoštovati številne zakonske predpise in formalnosti. Tuje družbe imajo seveda možnost, da ustanovijo nove pravne osebe v tujini. Upoštevati je treba veljavne zakonske predpise o ustanovitvi podjetja. Zato je zelo pomembno, da ste seznanjeni s pogoji, da se lahko nanje pripravite. Kot vaš zanesljiv partner vam nudimo strokovno pomoč na vsakem koraku. Z nami boste v najkrajšem možnem času ustanovili družbo in, če je treba, pridobili vsa potrebna dovoljenja za opravljanje želene dejavnosti.

Izbira pravne oblike
Gospodarske družbe lahko razdelimo na dve skupini: osebne družbe in kapitalske družbe. Pri osebnih družbah gre vedno za osebno odgovornost, pri kapitalskih družbah pa ne. Obstajajo pa tudi mešane oblike. Pravna oblika družbe, ki bi bila v vsakem primeru idealna in namenska, ne obstaja. Zato je treba v vsakem posameznem primeru pretehtati stvarne in predvidene prednosti ter stvarne in predvidene slabosti posamezne pravne oblike, da lahko izberemo najprimernejšo. Pomagali vam bomo izbrati najprimernejšo za vaše podjetje.

Napotitev delavcev v tujino / delovni kontingent / napoteni delavci
Napotitev delavcev na delo v tujino je postala stalnica poslovanja v današnjem času. Takšna praksa ima številne prednosti, vendar pa popolnoma brez tveganj tudi ne gre, saj so zahteve držav prejemnic zelo različne in pogosto zelo birokratske, celo v sklopu same Evropske unije. Napotene delavce je treba prijaviti na carini (Zoll), pri izplačevanju njihovih plač pa je treba upoštevati najmanj minimalno plačo (Mindestlohn) v gospodarski panogi. Če gre za gradbene storitve, je za gradbene delavce treba odvajati prispevke v socialno blagajno v gradbeništvu (ULAK, SOKA-Bau).

- Države Evropske unije
Svoboda opravljanja storitev v Evropski uniji velja načeloma tudi za nove članice. Na žalost veljajo za opravljanje storitev na področju gradbeništva (in sorodnih gospodarskih panog), čiščenja in vzdrževanja stavb, opreme in prevoznih sredstev ter za dejavnost urejanja notranjih prostorov prehodne odredbe, ki lahko trajajo do največ 7 let.

- Države izven Evropske unije
Zvezna republika Nemčija je z naslednjimi državami izven Evropske unije: Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Srbija in Turčija sklenila meddržavne sporazume, po katerih so tuje »delovne kolonije« omejene na določene kontingente.

Zato je zelo pomembno, da ste seznanjeni s pogoji, da se lahko nanje pripravite. Z veseljem vam nudimo strokovno podporo pri prijavi delavcev na carini (Zoll), pri vlaganju zahtevkov za oprostitev plačila gradbenega davka (tj. za Freistellung), pri vlaganju zahtevkov za preveritev obveznosti plačila prispevka za socialno blagajno v gradbeništvu (ULAK oziroma SOKA-Bau), pri vlaganju zahtevkov za pridobitev potrebnih dovoljenj, kot je Ausnahmebewilligung ipd., oziroma pri prijavi na pristojni obrtni zbornici (Handwerkskammer).

Informacije o tržišču

Informacije o tržišču Da vam lahko nudimo optimalno podporo pri oceni vaših priložnosti na tržišču kot tudi pri vstopu na trg, izdelamo za vašo družbo temeljno analizo tržišča in potenciala v skladu z vašimi potrebami. Za vas poiščemo želene informacije, skladno z zadanimi parametri, pri čemer uporabimo vse obstoječe baze podatkov in lastne vire. Tako lahko bolje ocenite svoj potencial in načrte prilagodite posebnim lokalnim pogojem poslovanja.

Vstop na tržišče
Najboljši način za osvajanje novega tržišča je iskanje ustrezne partnerske družbe in kontaktne osebe. Dobro poznamo posebnosti nemškega tržišča in tržišča jugovzhodne Evrope, zato vam lahko nudimo ustrezno podporo. Nudimo naslednje storitve:

  • posredovanje kontaktnih naslovov (brez preverjanja),
  • posredovanje preverjenih kontaktnih naslovov,
  • korespondenca s poslovnimi partnerji,
  • posredovanje pri poslovnih partnerjih,
  • individualno svetovanje o trženju blaga oziroma storitev,
  • podpora pri pogajanju.

Pogajanje pri sklepanju poslov
Kadar kupci in prodajalci niso dovolj pripravljeni na pogajanje pri sklepanju poslov, so pogajanja omejena zgolj na ceno in dobavo. Za dolgoročno sodelovanje ni odločilno le, da se to, kar je bilo dogovorjeno, uspešno izvede, ampak tudi, da je dolgoročno sprejemljivo za obe strani. Vi si želite najboljših rešitev, mi pa vas pri tem podpiramo.

Pravne in davčne informacije
Z veseljem vam nudimo bistvene informacije s področja gospodarskega, delovnega, davčnega in drugega prava, ki so izjemnega pomena za vaš uspeh. Poudarjamo, da IHP Expert ne nudi pravnega in davčnega svetovanja, temveč svoje storitve omejuje na osnovne informacije. Z veseljem vas bomo napotili k izkušenim odvetnikom in davčnim svetovalcem, po potrebi pa vam nudimo tudi storitve tolmačenja.

Podpora pri vlaganju zahtevkov za pridobitev dovoljenja
Vašo družbo zastopamo v vseh razgovorih s pristojnimi institucijami ali drugimi javnimi in zasebnimi subjekti, kot da bi šlo za naše podjetje. Nudimo vam strokovno pomoč v postopku vlaganja zahtevkov za pridobivanje soglasij, dovoljenj in drugih potrebnih dokumentov. To se nanaša zlasti na zahtevke pri pristojnih obrtnih zbornicah (Handwerkskammer) za pridobitev posebnega dovoljenja (Ausnahmebewilligung oziroma Ausübungsberechtigung) in pri zahtevkih za priznanje mojstrskega izpita oziroma pridobivanju spričevala o opravljenem mojstrskem izpitu (Meisterbrief).

Podpora pri deklariranju izdelkov
Da lahko začnete izdelke tržiti na tujem tržišču, morajo biti deklarirani skladno z nacionalnimi predpisi zadevne države. Pri tem vam z veseljem nudimo podporo.

Sejmi
Sejmi in predstavitve podjetja so vodilni marketinški instrumenti nemških podjetij – to je pokazala raziskava Dialogmarketing Deutschland 2010, ki jo je izvedla Deutsche Post (Nemška pošta). Pravočasno in optimalno se pripravite za najpomembnejše sejme v svoji gospodarski panogi. Kaj vse morate upoštevati? Katere cilje zasledujete? IHP Expert vam z veseljem nudi strokovno podporo.

Organizacija poslovnih dogodkov
Želite organizirati poslovni dogodek – seminar, predstavitev izdelka ali podjetja? Za podporo se lahko obrnete na nas. Zaupajte našim bogatim izkušnjam, znanju in sposobnostim pri načrtovanju poslovnih dogodkov. Aktivno sodelujemo pri izdelavi zasnove in programa. Nudimo vam tudi spremstvo na poslovne dogodke, ki vključuje prevajalske storitve.

 

 

Primeri:

Iščete delo v Nemčiji?
Svetovanje o vaših možnostih in perspektivah. Izdelava motivacijskega pisma in življenjepisa.

Želite delati v Nemčiji kot podizvajalec?
Imate preizkušene strokovnjake in dobre reference, tako doma kot tudi v tujini? Pomagali vam bomo doseči cilj. Pomagali vam bomo pri pridobivanju potrebnih dovoljenj, pri prijavi delavcev in pri pridobitvi oprostitev (Freistellung).

Potrebujete kakovosten prevod?
Pri nas prevode pripravijo strokovnjaki, ki prevajajo v svoj materni jezik.

Iščete poslovne partnerje v Nemčiji?
Pomagamo vam pri strateškem načrtovanju in izdelavi idejne zasnove.

Želite uspeti na nemškem tržišču?
Storitve poslovnega svetovanja – prednosti in slabosti čezmejnega poslovanja.

     Kolofon   |   SPP  |   Kontakt   |   Zaposlitev  |   Varstvo podatkov