IHP Expert GmbH bietet Beratungs- und Übersetzungsdienste                                                       Kolofon  |   SPP  |   Kontakt
                 
Kolofon   |   SPP  |   Kontakt   |   Zaposlitev  |  Varstvo podatkov

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju SPP) veljajo za vse poslovne odnose med podjetjem IHP Expert GmbH, naslov: Königstr. 71, 90402 Nürnberg (v nadaljevanju tudi IHP Expert GmbH), in njegovimi strankami. Veljajo torej tudi za posle v prihodnosti.

Nasprotujemo poslovnim pogojem strank, ki se razlikujejo od naših. IHP Expert GmbH prizna nasprotujoče pogoje samo, če je bilo to izrecno dogovorjeno ali če jih je kot obvezujoče predpisal zakonodajalec.

SPP obsegajo Splošne določbe (I) in Posebne določbe za svetovanje (II), prevajanje (III), tolmačenje (IV), lektoriranje, pisanje besedil (V) ter jezikovne tečaje in medkulturni trening ali seminarje (VI).

Stranka lahko do SPP dostopa na www.ihp-expert.de/agb.php, jih natisne ali zahteva v pisni obliki po elektronski pošti, ki jo naslovi na kontakt@ihp-expert.de.

I. Splošne določbe

1. člen - Splošno

(1) Ponudbe podjetja IHP Expert GmbH v zvezi s ceno, količino, dobavnimi roki in možnostmi dobave so neobvezujoče.
(2) Šteje se, da so pogoji podjetja IHP Expert GmbH sprejeti in da ne veljajo nasprotujoči pogoji, če v roku treh dni prejmemo pisni ugovor, v katerem sta natančno navedena vrsta in obseg pogoja, ki se ga ne sprejema.
(3) Spremembe, dopolnitve in stranski dogovori morajo biti sklenjeni pisno; individualni dogovori imajo vedno prednost.
(4) Na podlagi očitnih pomot, tipkarskih in računskih napak naročnik ne more uveljavljati zahtevkov do IHP Expert GmbH.
(5) Poslovni pogoji naročnika so za IHP Expert GmbH obvezujoči samo, če jih je podjetje IHP Expert GmbH pisno priznalo.


2. člen - Oddaja naročila

(1) Stranka odda naročila pisno v elektronski ali drugi obliki.
(2) Za čim bolj nemoteno poslovanje sprejmemo tudi telefonska ali druga naročila v neformalni obliki. Vendar pa morebitne težave, ki izvirajo iz tega, bremenijo stranko.
(3) Naročilo je veljavno samo, če ga pisno potrdimo. V potrditvi naročila se določijo vrsta želene storitve, obseg, datum dokončanja in način izračuna cene.
(4) IHP Expert GmbH ne jamči za zamude in pomanjkljivosti izvedbe, ki so posledica nejasne, netočne ali nepopolne oddaje naročila ali napak oziroma dvoumnih ali celo napačnih formulacij.
(5) Termine svetovanja, tolmačenja in individualnega pouka jezika lahko odpoveste najmanj 24 ur pred izvedbo. Prepozno odpovedane storitve se zaračunajo.

3. člen - Tretje osebe kot izvajalci

(1) IHP Expert GmbH lahko izvedbo vseh poslov, če je to smiselno ali potrebno, naroči pri tretjih osebah. Pri tem IHP Expert GmbH jamči samo za skrbno izbiro. Dolžnost skrbnosti pri izbiri je izpolnjena, če gre pri pooblaščeni tretji osebi za strokovnjaka, s katerim je podjetje IHP Expert GmbH oziroma njemu znano podjetje že uspešno sodelovalo.
(2) Poslovni odnos je načeloma vzpostavljen samo med stranko in podjetjem IHP Expert GmbH. Za stik med stranko in tretjo osebo, ki jo je pooblastilo podjetje IHP Expert GmbH, je potrebno soglasje.

4. člen - Plačilo in prometni davek (DDV)

(1) Cene so v evrih, razen če je bilo dogovorjeno drugače.
(2) Pri obsežnih naročilih lahko zahtevamo predplačilo ali plačilo v obrokih skladno z obsegom opravljene storitve.
(3) Dogovorjeni honorarji oziroma cene, če ni navedeno drugače, so neto zneski, ki se jim prišteje prometni davek (DDV).
(4) Računi do 200,00 € zapadejo v plačilo takoj. Drugi računi strank zapadejo v plačilo v 14 dneh po datumu računa, razen če je bilo dogovorjeno drugače. Če stranka zamuja s plačilom, lahko IHP Expert GmbH skladno z zakonskimi določili zahteva odškodnino in/ali odstopi od pogodbe.
(5) IHP Expert GmbH stranki vedno izda račun. Račun sme posredovati tudi kot PDF-datoteko po elektronski pošti.
(6) Če stranka naročilo spremeni ali prekine oziroma se pogoji za izvedbo storitve spremenijo, bo podjetju IHP Expert GmbH poravnala stroške, ki so zaradi tega nastali, do podjetja IHP Expert GmbH pa ne bo uveljavljanja nikakršnih obveznosti do tretjih oseb.
(7) Če stranka odstopi od pogodbe pred začetkom obdelave naročila, lahko IHP Expert GmbH zahteva primeren delež dogovorjenega honorarja kot stroške storna.
(8) Stroške tretjih oseb in izdatki se podjetju IHP Expert GmbH poravnajo posebej ob predložitvi ustreznih dokazil.

5. člen - Motnja, višja sila, zaprtje in omejitve poslovanja, napake omrežja in strežnika, virusi

(1) IHP Expert GmbH ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi motnje poslovanja, zaradi višje sile, npr. naravnih dogodkov in motenj prometa, napak omrežja in strežnika, morebitnih drugih motenj napeljav in prenosov ter drugih ovir, za katere ni krivo podjetje IHP Expert GmbH. V takšnih izrednih primerih ima IHP Expert GmbH pravico, da v celoti ali delno odstopi od pogodbe.
(2) Enako velja, če mora podjetje IHP Expert GmbH za določen čas iz pomembnega razloga prekiniti ali omejiti poslovanje, zlasti spletne storitve.
(3) IHP Expert GmbH prav tako ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi računalniških virusov. Za zmanjšanje tveganja uporablja IHP Expert GmbH protivirusno programsko opremo in to priporoča tudi strankam.
(4) Pri dostavi dokumentov v obliki datoteke mora stranka posredovane datoteke in besedila dokončno preveriti. S tem povezanih odškodninskih zahtevkov ne moremo priznati.

6. člen - Odgovornost in reklamacije

(1) Podjetje IHP Expert GmbH ne odgovarja za izgubo materialov, ki jih je posredovala stranka, če do izgube ni prišlo po krivdi podjetja IHP Expert GmbH. Stranka mora poskrbeti za zadostno zavarovanje svojih podatkov.
(2) IHP Expert GmbH v vsakem primeru odgovarja samo pri hudi malomarnosti in nameri; pri lahki malomarnosti odgovarja samo v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti.
(3) Če stranka takoj oziroma najpozneje v dveh tednih (prejem v podjetju IHP Expert GmbH) ne pošlje pisnih ugovorov, se šteje, da je opravljeno storitev odobrila. Stranka se v tem primeru odpove vseh zahtevkov, ki bi ji lahko pripadali zaradi morebitnih pomanjkljivosti opravljene storitve.
(4) Če stranka v tem dvotedenskem roku sporoči objektivno prisotno in ne samo nepomembno pomanjkljivost, mora to pomanjkljivost čim bolj natančno opisati in podjetju IHP Expert GmbH sprva omogočiti, da pomanjkljivost odpravi. To velja tudi za nujna naročila z zelo kratkim dobavnim rokom. Če je odprava pomanjkljivosti dokazano brezuspešna, ima stranka pravico do znižanja cene ali spremembo. Dodatni zahtevki, vključno z odškodninami zaradi neizpolnitve, so izključeni. Višina odgovornosti je v vsakem primeru omejena na znesek zadevnega naročila.
(5) Vsi odškodninski zahtevki do podjetja IHP Expert GmbH so, če ni zakonsko predpisano drugače, omejeni z višino zneska računa (neto). Ta omejitev odškodnine pa ne velja za primere, v katerih je bila škoda povzročena iz hude malomarnosti ali namerno. Odgovornosti za izpad dobička ali posledično škodo ni. V vsakem primeru je nadomestilo za posledično škodo in izpad dobička izključeno.
(6) Regresna odgovornost pri odškodninskih zahtevkih tretjih oseb je izrecno izključena.

7. člen - Varstvo podatkov

(1) Stranki je znano in soglaša, da podjetje IHP Expert GmbH osebne podatke, ki jih potrebuje za izvajanje naročila, shrani na podatkovnih nosilcih. Stranka izrecno soglaša z zbiranjem, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Shranjene osebne podatke podjetje IHP Expert GmbH seveda obravnava zaupno. Pri zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov stranke upoštevamo Zvezni zakon o obdelavi podatkov (BDSG) in Zakon o telemedijih (TMG).
(2) Osebne informacije lahko s predhodnim izrecnim soglasjem stranke uporabljamo za obveščanje o izdelkih, marketinških ukrepih in drugih storitvah.
(3) Stranka ima pravico, da svoje soglasje kadar koli prekliče z učinkom za prihodnost. IHP Expert GmbH mora v tem primeru osebne podatke stranke takoj izbrisati. Pri pogodbenih odnosih, ki se trenutno izvajajo, se osebni podatki izbrišejo po njihovem zaključku.

8. člen - Varstvo tajnosti

(1) Podjetje IHP Expert GmbH se obveže, da bo varovalo tajnost vseh dejstev, ki IHP Expert GmbH postanejo znana v zvezi z dejavnostjo za naročnika.
(2) V zvezi z elektronskim posredovanjem besedil in podatkov ter morebitno drugo komunikacijo v elektronski obliki med stranko, IHP Expert GmbH in morebitnimi izpolnitvenimi pomočniki podjetje IHP Expert GmbH ne more zagotoviti absolutnega varstva poslovnih in informacijskih skrivnosti ter drugih zaupnih podatkov in informacij, ker ni mogoče izključiti dostopa nepooblaščenih tretjih oseb do posredovanih besedil po elektronski poti.

9. člen - Veljavno pravi in pristojno sodišče

(1) Za poslovne odnose med IHP Expert GmbH in strankami se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije ob izključitvi trgovinskega prava ZN.
(2) Če je to dopustno, je za vse spore za obe stranki izključno pristojno sodišče v Nürnbergu, Nemčija.

10. člen - Salvatorična klavzula

Tudi v primeru pravne neveljavnosti posameznih točk teh SPP so ostali deli obvezujoči.

(Posebne določbe so dostopne samo v nemškem jeziku.)

 

 

 

IHP Expert odpravi jezikovne, kulturne in gospodarske ovire ter vam tako utira pot do cilja.

Opći uvjeti poslovanja
     Kolofon   |   SPP  |   Kontakt   |   Zaposlitev  |   Varstvo podatkov