IHP Expert GmbH нуди саветованје и преводилачке услуге                                                       Импресум  |   ОУП  |   Контакт
                 
Импресум  |  ОУП  | Контакт  |  Посао  |  Заштита приватности
Почетна -> ОУП

Општи услови пословања

Општи услови пословања важе за укупно пословање IHP Expert GmbHа, Ружице Тадић Томаз, седиште: Кeнигстр. 71, 90402 Нирнберг, (даље у тексту: IHP Expert GmbH) с купцима услуга. Услови пословања се односе и на будуће пословање.

Овим се уклања могућност одступања купца услуге од ових услова пословања.

Одступања од општих услова пословања IHP Expert GmbH признаје само у случају када су она изричито договорена или су прописана од стране законодавца.

Општи услови пословања састоје се од општих одредби, као и посебних одредби за саветовање (II.), за преводе (III.), за тумачење (IV.), за лекторат и израду текста (V.) за курс језика и међукултурални тренинг (VI.).

Купац услуге може да преузме услове пословања сa интернета: www.ihp-expert.de/agb.php и да их одштампа или да их затражи преко електронске поште: kontakt@ihp-expert.de у писменој форми.

Члан 1 Опште информације

(1) Понуде IHP Expert GmbHа су у погледу ценe, количинe, терминa и начинa достављања слободно направљене.
(2) Услови пословања IHP Expert GmbHа важе као признати;  противречни услови се не признају,  осим ако у року од три дана IHP Expert GmbH не добије писмену рекламацију која детаљно обухвата врсту и количину услова које купац не прихвата.
(3) Промене, допуне и додатни договори морају да се договоре у писменом облику; индивидуални договори имају предност.
(4) За очигледне забуне, правописне грешке и грешке у рачуну налогодавац нема права да захтева одштету од IHP Expert GmbHа.
(5) Услови пословања налогодавца су за IHP Expert GmbH обавезни само ако их IHP Expert GmbH написмено при.

Члан 2 Додељивање налога

(1) Купац услуге додељује налог у писменом, електронском или другом облику.
(2) Неформални (без форме) телефонски и други налози се узимају у обзир у интересу сарадње без баријера. Проблеми који из тога могу да произађу иду на терет купца.
(3) Налог је додељен само ако га IHP Expert GmbH писмено потврди. Код потврде налога потврђује се врста жељене услуге,  обим посла, термин обављања услуге, цена и начин обрачунавања услуге.
(4) IHP Expert GmbH не одговара за продужење термина или за недостатке код испуњавања налога, који се настали због нејасно, нетачно или неразумљивг додељеног налога, грешке, неспоразума или погрешнe формулације.
(5) Код услуга саветовања, тумачења и индивидуалног курса термин је могуће отказати најмање 24 сата пре његовог почеткa. Термини који су прекасно отказани се обрачунавају.

Члан 3 Извршавање налога преко трећих лица

(1) IHP Expert GmbH сме у циљу извршавања свих пословних налога, ако је то корисно или доприноси успеху, да послужује трећа лица. Код послуживања трећих лица IHP Expert GmbH је одговоран само за пажљив и савестан избор. Сматра се да је обавеза савесног и пажљивог избора испуњена, ако се код опуномоћеног лица ради о једном стручњаку, с којим је IHP Expert GmbH или њему познато предузеће досада успешно сарађивало.
(2) Генерално постоји пословна веза само између купца услуге и IHP Expert GmbHа. Контакт између купца услуге и трећег лица, којем је поверено извршавање налога, мора да буде одобрен од стране IHP Expert GmbHа.

Члан 4 Плаћање и ПДВ

(1) Цене су изражене у еврима ако другачије није договорено.
(2) Код великих налога може да се захтева уплата аванса или омогући плаћање у ратама у зависности од обима услуге.
(3) Договорен хонорар, односно цена подразумева нето износ плус ПДВ, уколико није другачије истакнуто.
(4)  Рачуни до 200,00 € нето плаћају се одмах у готовини. Остали рачуни треба да буду плаћени у року од 14 дана од датума издавања рачуна од стране купца, ако није другачије договорено.Ако странка касни са извршењем својих обавеза, IHP Expert GmbH у том случају може да захтева по прописима предвиђену исплату одштете и / или да одступи од уговора.
(5) IHP Expert GmbH купцима увек издаје рачун који сме да достави као пдф-датотеку путем електронске поште.
(6) Уколико купац промени или обустави налог, односно ако су се услови за извршење услуга променили, онда купац треба да Инфохилфe Плусу плати трошкове, који су настали из ових разлога и да испуни све обавезе према трећим лицима.
(7) Ако купац пре извршавања налога одступи од уговора, IHP Expert GmbH може као одштету да захтева одређени примерени део договореног хонорара.
(8) Трошкови трећих лица, ситни издаци, лични трошкови у службене сврхе као и трошкови репрезентације треба да буду посебно подмирени од стране купца уз прилагање одговарајућих потврда.

Члан 5 Сметња, виша сила, затварање и пословање у смањеној количини, грешке сервера и мреже, вируси

(1)  IHP Expert GmbH не одговара за штету која је проузрокована сметњама пословања, посебно за штету која је настала због више силе, нпр. због природних неприлика и сметњи у саобраћају, грешке мреже и сервера, због могућих других сметњи у руковању и преносу података, као и других баријера, које IHP Expert GmbH није у могућности да спречи. У тим посебним случајевима IHP Expert GmbH има право на потпуно или делимично отступање од уговора.
(2) Исто важи  и ако IHP Expert GmbH из неког важног разлога мора да искључи или ограничи пословање, што се посебно односи на оnline сервис. 
(3) IHP Expert GmbH у сваком случају не одговара за штете проузроковане вирусима. У циљу смањења овог ризика IHP Expert GmbH користи антивирусне програме и то препоручује свим купцима.
(4) Купац услуге је код достављања докумената у форми датотеке дужан да изврши коначну проверу података и текста. Због тога се захтеви за надокнаду штете из овог разлога не могу уважити.

Члан 6 Одговорност и рекламације

(1) Искључена је одговорност IHP Expert GmbHа за губитак материјала, добијеног од купца услуге, ако за губитак материјала IHP Expert GmbH није одговоран. Купац услуге је дужан да се побрине за довољну сигурност својих података.
(2) IHP Expert GmbH сноси у сваком случају одговорност само код намере и грубе непажње; одговорност код лаке непажње наступа само код кршења основних уговорених обавеза.
(3) Ако купац услуге одмах или најкасније у року од 2 недеље (пријем код IHP Expert GmbHа) не достави приговор у писменој форми, услуга важи као одобрена и без мане. У овом случају купац услуге се одриче права на сву одштету на коју би могао да има право због евентуалне мањкавости услуге.
(4) Ако купац услуге у року од 2 недеље достави приговор на објективно постојеће и не само на ситне недостатке, тиме што ће тај недостатак колико је то могуће тачно описати, Инфохиле Плус има најпре могућност дораде. Ово такође важи и за хитне налоге са малим роком доставе. Ако је дорада очито безуспешна, тада купац услуге има право на умањивање цене или на замену, ако је то изводљиво. Друга права, укључујући право на надокнаду штете због неиспуњавања обавезе, су искључена. Висина накнаде због одговорности је у сваком случају ограничена на (новчану) вредност наведеног налога.
(5) Сви захтеви за надокнаду штете против IHP Expert GmbHа, уколико то није законом другачије прописано,  ограничени су нето износом рачуна. Од овог ограничења за надокнаду штете изузети су случајеви штета које су проузроковане намерено или грубом непажњом. Не постоји одговорност за неостварен добитак или за индиректне штете. У сваком случају је искључена одштета за индиректне штете и неостварену добит.
(6) Одрицање права на одштету у корист трећег лица је изричито искључено.

Члан 7 Заштита података

(1) Купцу услуга је познато и он одобрава да IHP Expert GmbH ради извршавања налога похрањује потребне личне податке на носачу података. Купац услуге изричито одобрава прикупљање, обрађивање и коришћење података. Са похрањеним личним подацима се наравно код IHP Expert GmbHа поступа пажљиво и поуздано. Прикупљање, обрађивање и коришћење личних података обавља се према немачком Савезном закону за заштиту података и Закону о телемедијима.
(2) Личне информације се уз претходно изричито одобрење купца услуге могу такође користити за информисање купца о производима, рекламним акцијама и другим акцијамa.
(3) Купац услуге има право да у свако доба опозове своју сагласност која се односи на будућа прослеђивања информација. У том случају се IHP Expert GmbH обавезује да ће одмах избрисати личне податке купца. Код уговорних обавеза које су у току, брисање наступа по њиховом завршетку.

Члан 8 Заштита тајности података

(1) IHP Expert GmbH се обавезује на чување тајне која обухвата све информације које су IHP Expert GmbHу познате, а повезане су са пословима налогодавца.
(2) С обзиром на електронски пренос текстова и података, као и других могућих облика комуникације у електронској форми, између купца, IHP Expert GmbHа и евентуалних помагача у извршавању налога, IHP Expert GmbH није у могућности да осигура потпуну заштиту пословних тајни, тајних података, као и других поверљивих податка и информација; тиме није искључено да неовлашћено треће лице на електронском путу има приступ достављеним текстовима.

Члан 9 Примењено право и надлежност суда

(1) Пословни односи између IHP Expert GmbHа и купца подлежу немачком законодавству, ако се не примењује Бечка конвенција УН-а о међународној продаји робе.
(2) Док год је то дозвољено, за све спорове је за обе стране искључиво надлежан суд у Нирнбергу, Немачка.

Члан 10 Салваторска клаузула

Уколико се било која одредба ових услова покаже правно ништавном, остале одредбе Општих услова пословања остају на снази.

(Посебне одредбе су доступне само на немачком језику)

 

IHP Expert Вам крчи стазу до циља уклањајући језичке, културне и економске баријере на Вашем путу.

Општи услови пословања
    Импресум  |  ОУП  |  Контакт  |  Посао  | Заштита приватности