IHP Expert nudi usluge savjeta i prevoda                                                       Impresum  |   OUP  |   Kontakt
                 
Impresum   |   OUP  |   Kontakt   |   Posao  |  Zaštita podataka
Prva strana -> Savjetovanje -> Poslovanje u Njemačkoj

Poslovanje u Njemačkoj

(Otvaranje firme u Njemačkoj, Otvaranje podružnice, Poslovanje u inostranstvu, Slanje radnika na rad u EU, Detaširani radnici u Njemačkoj, Rad preko detašmana u Njemačkoj, Oslobođenje od plaćanja poreza "Freistellung", SOKA-Bau, Zahtjevi za dozvolu "Ausnahmebewilligung", ...)

IHP Expert Vas detaljno informiše i savjetuje kako da izađete na njemačko tržište i tamo da uspješno poslujete.

Generalno za sve strane firme u Njemačkoj važe uglavnom njemački propisi koji definišu uslove i način poslovanja, kao radna prava i zaštitu radnika na radu u Njemačkoj.
Ukoliko strana firma u Njemačkoj vrši djelatnost za koju je njemačkim propisima predviđena licenca, odnosno odobrenje (npr. lizinig radnika, zanatski poslovi poput elektroinstalacija, precizne mehanike, hidroizolacije, odnosno pružanje medicinskih usluga, poresko i pravno savjetovanje, itd.), mora da se prije početka obavljanja djelatnosti dobije licenca, tj. dozvolu od nadležnog organa u Njemačkoj.
Strana firma u Njemačkoj može da i otvori poslovnu jedinicu - filijalu, odnosno da osnuje sestrinsku firmu - samostalno pravno lice.

Vangranično poslovanje u EU i van EU

Firme van EU nemaju isti status kod poslovanja u Njemačkoj kao one osnovana untar EU. Firme koje su osnovane u nekoj od zemalja u Evropskoj uniji imaju pristup tržištu roba, radne snage i usluga u Njemačkoj pod istim uslovima, kao i njemačka preduzeća. Za ostala preduzeća je pristup tržištu roba, radne snage i usluga otežan. Firme iz tzv. "trećih zemalja" moraju da računaju na otežane okolnosti poput carina za robu koja potječe, odnosno priozvodi se van EU.

Firme iz Evropske unije generalno rečeno imaju jednostavniji postupak i olakšane uslove za dobijanje licenci, odnosno dozvala za, na njemačkom tržištu regulisane, privredne djelatnosti, ukoliko te djelatnost obavljaju i u matičnoj zemlji i/ili drugim evropskim zemljama.

Tako evropske i njemačke firme mogu da šalju radnike za izvođenje radova i bez dozvole njemačke agencije za rad prema evropskim i njemačkim propisima o izaslanim, odnosno upućenim radnicima. Dovoljno je da za upućivanje radnika u inostranstvo poslodavac ispuni a1 obrazac za Njemačku u matičnoj zemlji. Na osnovu toga će detaširani radnik dobiti a1 potvrdu, koja mu služi kao dokaz socijalnog osiguranja u matičnoj zemlji.

Evropske firme mogu privremeno i povremeno pružati vangranične usluge i bez otvaranja stalne poslovne jedinice, odnosno filijale. Ostala strana preduzeća, ukoliko žele da pružaju usluge u Njemačkoj, moraju barem da otvore nesamostalnu filijalu.

Ujedno, evropska preduzeća mogu da posuđuju svoje radnike drugim firmama u Njemačkoj, ako posjeduju dozvolu za lizing izaslanih radnika od njemačke agencije za rad. Preduzeća van EU nemaju tu mogućnost.

Kadrovska pitanja

Vaša firma traži novog radnika za njemačko tržište? IHP Expert Vam pomaže kod oblikovanja i objavljivanja konkursa za posao, kod skupljanja i prosljeđivanja konkursne dokumentacije, kod ugovaranja termina sa zainteresovanim kandidatima i organizovanja razgovora za posao, a po potrebi i kod priznavanja kvalifikacija.

Za naše klijente tražimo kvalifikovane radnike tehničke struke. Kontaktirajte nas sa povjerenjem. >> Kontakt

Osnivanje firme

Savjetovanje za firmeStrani državljani, koji žele da u inostranstvu osnuju firmu, moraju poštivati niz zakonskih propisa i formalnosti. Strane firme, naravno, imaju mogućnost da osnivaju nova pravna lica u inostranstvu. U ovu svrhu moraju da se uvaže važeći propisi o osnivanju preduzeća. Veoma je važno da su Vam uslovi poznati, kako biste se mogli na njih pripremiti. Mi Vam rado pružamo podršku od relevantnih informacija do upisa u privredne i sudske registre!

Izbor pravne forme

Privredna društva mogu se generalno podijeliti u dvije grane: društvo lica i društvo kapitala. Kod društva lica radi se u uvijek o ličnoj odgovornosti, dok takve odgovornosti nema kod društva kapitala; nadalje postoje i mješoviti oblici. Ne postoji pravna forma društva koji bi bila u svakom slučaju idealna i svrhovita. Za svaki se slučaj mora posebno da odmjere stvarne i prividne prednosti, kao i stvarne i prividne nedostake neke pravne forme, kako bi se odabrala za taj slučaj optimalna forma.

Upućivanje radnika u inostranstvo / rad preko detašmana

Da firma šalje radnike na rad u inostranstvo, postalo je gotovo uobičajno. Ova praksa ima niz prednosti, ali nije sasvim bez rizika, jer zahtjevi zemalja primateljica su veoma različiti i često mnogo birokratski, čak i u okviru same Evropske unije.

- Zemlje Evropske unije
Načelno sloboda pružanja usluga u Evropskoj uniji vrijedi i za nove članice. Nažalost za pružanje usluga u oblasti građevinarstva (i srodnim privrednim granama), čišćenja i održavanja zgrada, inventara i saobraćjnih sredstava, kao i kod djelatnosti unutrašnjeg uređenja važe prijelazne odredbe, koje mogu trajati i do maksimalnih 7 godina.

- Zemlje van Evropske unije
Savezna Republika Njemačka je sa sljedećim državama van Evropske unije: Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Turska sklopila međudržavne sporazume, prema kojima je angažman stranih „radnih kolonija“ ograničen na određene kontigente, na tzv. detašman.

Detašmani za rad u Njemačkoj na osnovu bilateralnog sporazuma

Firme iz tzv. trećih zemlja principijelno nemaju pravo da šalju radnike na rad u Njemačku bez prethodno postignutog bilateralnog sporazuma sa Njemačkom. Ovo se odnosi npr. na Crnu Goru. Upućivanje radnika u inostranstvo od strane bosansko-hercegovačkih, srpskih i makedonskih firmi odvija se sključivo u okviru detašmana uz prethodnu saglasnost njemačke agencije za rad i to na osnovi skopljenih međudržavnih bilateralnih sporazuma o izvođenju radova i upućivanju izaslanih radnika u Njemačku.

Postavlja se pitanje, šta je detašman. Pod terminom detašman podrazumijeva se poseban vid poslovne saradnje između preduzeća sa teritorije jedne države, koje na osnovu sklopljenog ugovora sa preduzećem iz druge države, izvodi radove u toj državi. Detašman nije pojedinačno zapošljavanje radnika i prilično je birokratski složen. Detašmanska firma mora za ovakav način rada da dobije saglasnost od dviju država, odnosno njihovih ovlaštenih organa: od njemačke agencije za rad sa jedne strane, a sa druge od ovlaštene privredne komore ili ministarstva. Uglavnom kvalifikovani radnici mogu dobiti vizu za rad preko detašmana. Na osnovi ove vize kvalifikovani detaširani radnici u Njemačkoj mogu da dobiju a1 potvrdu za izaslane radnike u svojoj matičnoj zemlji.

Zato je veoma važno da poznajete uslove za poslovanje i rad kako biste se mogli na njih pripremiti. IHP Expert Vam rado daje stručnu podršku. Pruža Vam i osnovne informacije o prijavi radnika na carinu ("Zoll"), o najmanjoj satnici ("Mindestlohn"), o osobađanju od plaćanja građevinskog poreza (tj. kako da se dobije "Freistellung"), o socijaloj kasi u građevinarstvu ˙(ULAK, SOKA-Bau), itd.

Informacije o tržištu

Informacije o tržištuU svrhu pružanja optimalne podrške kod procjene Vaše šanse na tržištu i samog izlaska na tržište, možemo za Vašu firmu da izradimo analizu tržišta i potencijala prema Vašim zahtjevima i potrebama. Profesionalno tražimo za Vas željene informacije prema, od Vaše strane, zadanim parametrima, koristeći pri tome sve postojeće baze podataka, kao i vlastite izvore. Na osnovi toga ćete moći da bolje procijeniti Vaš potencijale i Vaše planove prilagoditi posebnim lokalnim uslovima poslovanja.

Izlazak na tržište

Najbolji put za otvaranje novog tržišta je traženje odgovorajućeg partnera. Budući da veoma dobro poznajemo posebnosti njemačkog tržišta i tržišta jugistočne Evrope, možemo da Vam pružimo odgovarajuću podrški. Naše usluge su:

  • kontakt adrese (bez dodatne provjere)
  • provjerene kontakt adrese
  • korespodencija sa poslovnim partnerima
  • posredovanje kod poslovnih partnera
  • individualno savjetovanje o plasmanu robe i usluga
  • podrška kod pregovaranja.

Pregovaranje kod ugovoranja poslova

Kada poslovne strane, tj. kupci i prodavči nisu dovoljno pipremljeni na pregovaranje kod ugovoranja poslova, pregovori su tada svode samo na cijenu i dostavu. Odlučujuće za dugoročnu saradnju nije samo to: da ono šta je dogovoreno, da se uspješno odvija, već i to: koliko je to šta je dogovoreno dugoročno prihvatljivo za obje strane. Vi želite najbolja rješenja i mi Vam u tome dajemo podršku.

Pravne i poreske informacije

Rado Vam pružamo relevantne informacije iz oblasti trgovinskog, radnog, poreskog, privrednog i drugog prava, koje su od iznimne važnosti za Vaš uspjeh. Napominjemo da IHP Expert ne pruža pravno i poresko savjetovanje, već svoje usluga ograničava na osnovne informacije. Rado ćemo Vas uputiti na iskusne advokate i poreske savjetnike, a po potrebi nudimo Vam i usluge tumačenja.

Podrška u proceduri dobijanja dozvola za rad

Zastupamo Vašu firmu u svim pregovorima sa nadležnim organima ili sa drugim javnim i privatnim ustanovama, kao da je u našem vlasništvu. Pružamo Vam stručnu pomoć i u proceduri podnošenja zahtjeva za dobijanje saglasnosti, dozvole, odobrenja i drugih potrebnih dokumenata. Posebno se to odnosi na zahtjeve kod nadležnih obrtničkih (zanatskih) komora ("Handwerkskammer").

Podrška kod deklarisanja proizvoda

Da bi Vaši proizvodi mogli biti prisutni na stranom tržištu, moraju biti deklarisani prema važećim nacionalnim propisima strane zemlje. Mi Vam rado pružamo podršku.

Sajmovi

Sajmovi i prezentacije preduzeća su trenutno vodeći marketinški instrumenti njemačkih firmi - prema studiji „Dialogmarketing Deutschland 2010“ koju je provela Deutsche Post (Njemačka pošta). Zato se trebate da pripremite pravovremeno i optimalno na najvažnije sajmove za Vašu privrednu granu. Na pitanja šta sve treba imati u vidu, koji su Vaši ciljevi i kako ih realizovati, IHP Expert rado Vam pruža podršku u traženju odgovora.

Organizovanje poslovnih događaja

Vi želite da organizovate poslovnu manifestaciju – seminar, prezentaciju produkta ili firme? Mi Vam rado dajemo podršku. Iskoristite naše bogato iskustvo, znanje i sposobnost kod planiranja poslovnih događaja. Aktivno sudjelujemo i u izradi koncepta i programa. Uz to nudimo Vam pratnju za poslovna događanja, koja uključuje i prevodilačke usluge.

 

Radujemo se Vašem upitu

 

Primjeri:

Vi tražite posao u Njemačkoj?
Savjetovanje o Vašim mogućnostima i perspektivi. Izrada motivacionog pisma i biografije

Vi želite da raditi u Njemačkoj kao podizvođač radova?
Vi imate sertifikovane stručnjake, dobre reference u svojoj zemlji i inostranstvu. Mi Vam pomažemo da ostvarite Vaš cilj. Pomažemo vam u dobivanju potrebnih dozvala, kod prijava radnika, kao i kod "Freistellung-a".

Vi tražite kvalitetne usluge prevoda?
Kod nas prevode rade stručnjaci, kojima je ciljni jezik materinski.

Vi tražite poslovne partnere u Njemačkoj?
Mi Vam pomažemo u strateškom planiranju i izradi koncepta.

Vi tražite uspjeh na njemačkom tržištu?
Usluge poslovnog savjetovanja - Prednosti i nedostaci vangraničnog poslovanja.

     Impresum   |   OUP  |   Kontakt   |   Posao  |   Zaštita privatnosti